Actes de ple de l'Ajuntament

Els plens poden ser ordinaris o extraordinaris. En el cas dels ordinaris se’n celebra un cada dos mesos, l'últim dijous del mes imparell. En el cas dels extraordinaris es celebren quan convingui. En els dos casos, són convocats per l’alcalde i dóna fe dels acords el secretari de la corporació. Assisteixen als plens tots els regidors electes. Podeu consultar l'Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament, de la junta de govern i de les comissions informatives permanents

El Plens, se celebren a la Sala de Plens de la primera planta de l’Ajuntament de les Borges Blanques, al carrer del Carme, 21. Els Plens estan oberts al públic.

Per facilitar la màxima difusió entre la ciutadania, Radio Borges compta amb un arxiu sonor amb els plens més recents per tal que puguin ser escoltats quan es vulgui: http://www.radiolesborges.cat/escoltans/arxiu/cat/1/plens-de-lajuntament 

El Ple Municipal és l'òrgan municipal col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals i entre d'altres tenen la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.