Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament

ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, DE LA JUNTA DE GOVERN, DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I DELS ALTRES ÒRGANS COMPLEMENTARIS

Un cop celebrades les eleccions municipals el dia 28 de maig de 2023 convocades per Reial Decret 207/2023, de 3 d’abril, i constituïda la nova Corporació municipal el dia 17 de juny de 2023, és necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i resta d’òrgans municipals. 

De conformitat amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat mínima bimensual, segons l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril i sessions ordinàries de la Junta de Govern Local amb una periodicitat mínima de cada quinze dies, segons l’article 112.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 38 Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Sessions ordinàries del Ple

Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, dels mesos imparells, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament.

Segon.- Sessions ordinàries de la Junta de Govern Local

Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc els dimecres de cada setmana, que no siguin festius.

Tercer.- Sessions ordinàries de la Comissió de coordinació de la gestió municipal

Establir que les sessions ordinàries de la Comissió de coordinació de la gestió municipal, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc els dimecres de cada setmana, que no siguin festius.

Quart.- Sessions ordinàries de les Comissions Informatives Permanents

Establir que les Comissions Informatives permanents, a excepció de la Comissió Especial de Comptes, es convocaran amb caràcter ordinari durant la setmana anterior a la convocatòria de la sessió plenària, si hi ha temes de les respectives àrees a sotmetre a aprovació del Ple. Igualment en el cas de competències delegades del ple a la Junta de Govern local, la comissió informativa ordinària tindrà lloc la setmana anterior a la que es vulgui sotmetre l’acord a la Junta de Govern.

Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local, en el primer cas, dins del mateix mes de la seva celebració, i en el segon, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu o necessitats inajornables.

Sisè.- Convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats:

D’acord amb el que disposa l’article 17.3. de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, llevat que no sigui possible, les convocatòries dels òrgans col.legitats s’han de remetre als membres de l’òrgan col·legiat per mitjans electrònics, i s’hi ha de fer constar l’ordre del dia juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació quan sigui possible, les condicions en què es va a celebrar la sessió, el sistema de connexió i, si s’escau, els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar a la reunió.

No obstant, la DA 21a de la mateixa llei disposa que les disposicions que preveu aquesta Llei relatives als òrgans col·legiats no són aplicables als òrgans col·legiats del Govern de la nació, els òrgans col·legiats de govern de les comunitats autònomes i els òrgans col·legiats de govern de les entitats locals.

No obstant, l’Ajuntament de les Borges Blanques té implantat el sistema de carpeta electrònica, a través del qual, tots els regidors i regidores, amb els dispositius electrònics que els han estat facilitats des de l’Ajuntament, poden rebre les convocatòries de les sessions, juntament amb l’ordre del dia i l’accés als expedients dels assumptes que es sotmetràn a la consideració del Ple.

Aquest sistema permet tenir constància fefaent de la data i hora de la tramesa i de la recepció de la convocatòria, moment a partir del qual la notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals.

Les convocatòries hauran de ser trameses amb l’antelació mínima que preveu l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, a excepció de la Junta de Govern Local que s'estarà a l'establert a l'article 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

De conformitat amb l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local previa justificació dels motius per efectuar-la s'autoritzarà constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Així mateix, s'haurà d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió, disposant-se els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, l'efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que s' adoptin.

Setè.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i a les diferents àrees Municipals, pel seu coneixement i efectes.

 

ACORD:

·      Vots a favor: Sr. Josep R. Farran, Sr. Salvador Noguera, Sra. Ivette Macià Parés, Sra. Montserrat Casals, Sr. Enric Cañero, Sra. Vanessa Martí i Sr. Xavier Bueno, Sra. Núria Palau, Sra. Maricel Viladoms, Sr. Jordi Ribalta, Sra. Carme Gil, Sr. Daniel Not i Sra. Catalina Maria Coll, .

·       Vots en contra: Cap.

·       Abstencions: Cap.