Perfil del Contractant

L'Ajuntament de les Borges Blanques no disposa d'una mesa de contractació permanent. La composició de la mesa de contractació per a cada procediment de contractació es defineix i es fa pública en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de cada procediment de contractació. 

Feu clic al següent enllaç per accedir al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de les Borges Blanques: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1005135