Actes JdGL

La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s’ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD).

Segons l’article 70.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques i, d’acord amb diferents dictàmens i informes de l’Agència Catalana de protecció de Dades, les actes de les sessions no es poden publicar al portal web municipal sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

En el mateix sentit, l’article 113.1.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d’aquests a la comunitat autònoma i l’Administració de l’Estat, i de la tramesa d’una còpia de l’acta atots els membres de lacorporació.

Per aquest motiu, no es publiquen en aquest apartat les actes de les sessions de la Junta de Govern Local. A la web municipal es publicarà l’ordre del dia i les actes del ple municipal, així com l’extracte dels acords de la Junta de Govern Local, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les actes originals queden custodiades al Departament de Secretaria de l’Ajuntament de les Borges Blanques i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir, adreçant-se a l’esmentat departament.

Membres de la Junta de Govern.