Contractació d'Urgència personal de la Llar Municipal d'Infants

Personal municipal
Personal de la Llar municipal d’infants

D’acord amb allò que ens ha traslladat el Departament d’Educació i per una qüestió de normativa legal, la Llar municipal d’infants es trobaria amb la urgència d’haver de contractar una persona amb grau o diplomatura en Magisteri d'educació infantil o equivalent, sense poder esperar el temps que suposa la resolució d’un concurs oposició, tal com estava previst inicialment.

És per això que el govern municipal ha decidit obrir aquest pròxim dilluns el procés de contractació per urgència. Aquelles persones interessades en ocupar de manera interina aquesta plaça, poden entrar les seves sol·licituds el dilluns 4 i dimarts 5, de manera presencial o telemàtica. El govern municipal resoldrà dimecres l’adjudicació d’aquesta plaça.

No cal dir que aquestes presses per cobrir la vacant generada de manera imprevista no són de l’agrat del govern municipal en el sentit que un procés de contractació per urgència pot no atendre de la manera que voldríem als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

En tot cas, el govern municipal assumeix de bon grat el risc que es deriven d’aquestes presses si així es pot resoldre la mancança sobrevinguda, i treballarà de manera paral·lela per obrir tan aviat com es pugui i d’acord amb els principis abans esmentats, el procés de selecció i la borsa corresponents.

Llar Municipal d'Infants