Tinents d'alcalde

DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT TINENTS I TINENTES D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES


Antecedents

Un cop celebrades les eleccions locals el dia 28 de maig de 2023 convocades per Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril, pel qual es convoquen eleccions locals per al 28 de maig de 2023, cal adoptar les mesures organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració municipal.

Per Decret d’Alcaldia núm. 288/2023 de 27 de juny de 2023, s’ha designat els regidors/es que formaran part de la Junta de Govern Local.

Fonaments legals

Articles 55 del DL 2/2003, de 28 d’abril, i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons els quals l’alcalde designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i el substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.

Article 46 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que el nomenament i el cessaments de tinents d’alcalde es farà mitjançant resolució de l’alcalde, de la qual se’n donarà compte al Ple i es publicarà al BOP, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per part de l’alcalde,  llevat que es digui una altra cosa.

Per tot l’exposat, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada RESOLC:


Primer.- Nomenar Tinents i Tinentes d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes del dia d'avui, als/les Regidors/Regidores membres de la Junta de Govern que a continuació es relacionen, que substituiran a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat, amb l’ordre que s’indica:

Primer Tinent d’Alcalde:          Salvador Noguera i Vilalta

Segon Tinenta d’Alcalde:         Senyora Ivette Macià Parés              

Tercer Tinenta d’Alcalde:         Senyora Montserrat Casals Serrano

Quart Tinent d’Alcalde:            Senyor Enric Cañero Sendra

Segon.- Els/les Tinents/Tinentes d’Alcalde, exerciran les seves funcions en els termes següents:

- En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial, l'ordenació de pagaments i l'autorització de xecs bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde de  conformitat amb l'ordre del seu nomenament.

- Quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d'Alcalde o Tinentes d’Alcalde que hagin d'assumir les seves competències.

- De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda per la Primera Tinent d'Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinents i Tinentes d'Alcalde establerts per ordre del seu lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells.

Tercer.- Comunicar aquest Decret als regidors/es afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.

Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.