Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament:

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

CIF. P-2507000-D

C/CARME, 21

25400 LES BORGES BLANQUES

Contacte del Delegat de Protecció de dades:

protecciodades@lesborgesblanques.cat

Finalitat del tractament de dades:

Tramitació administrativa

Legitimació:

Llei 39/2015, del procediment

administratiu comú de les administracions

públiques

Destinataris:

El Responsable (Ajuntament de les Borges

Blanques) no cedirà les dades de la persona

interessada a tercers, amb excepció

d’obligacions legals

Drets de la persona interessada:

 • Accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre el tractament de les seves dades personals de forma gratuïta.

 • Rectificació: dret per garantir la certesa de la informació tractada. Permet corregir i modificar les dades inexactes o incompletes.

   

 • Cancel·lació: permet l’eliminació de les dades que resultin inadequades o excessives sense interferir al deure de bloqueig.

   

 • Oposició: dret per exigir el cessament o que no es dugui a terme el tractament de les dades de l’interessat.

   

 • Limitació: dret a suspendre les operacions del tractament de les dades personals de l’interessat.

   

 • Supressió: és la manifestació dels drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d’internet. Permet impedir la difusió de dades personals a través d’internet si no es compleixen certs requisits.

   

 • Portabilitat: complement del dret d’accés. Permet obtenir les dades proporcionades a una organització o a transmetre-les de forma directa a una altra entitat.