PAGAMENT DE TRIBUTS DELEGATS A L’OAGRTL

En el BOE de 18 de març s’ha publicat el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara d’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Una de les seves modificacions fa referència als terminis tributaris, establint quela suspensió i interrupció de terminis administratius NO SERÀ D’APLICACIÓ ALS TERMINIS TRIBUTARIS, ni afectarà als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries”.

Per tant, cal tenir present que per a tots aquells tributs municipals, delegats a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Municipals, no es suspenen els terminis de pagament.