Regidories

NOMENAMENT DE REGIDORS/ES DELEGATS/DES I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

REGIDOR/A  

  • Jordi Ribalta Roig Promoció econòmica, Emprenedoria, Comerç, Fires (compartida) i turisme, Indústria, Noves tecnologies.
  • Maria Fusté Marsal Ensenyament, transparència, Participació ciutadana, Bon Govern.
  • Daniel Not Vilafranca Urbanisme, Agricultura, Camins, Medi Ambient.
  • Ariadna Salla Gallart Cultura, Benestar Social, Salut, LGTBI, Festes, Igualtat i Feminisme.

Efectuar a favor dels Regidors i Regidores, no integrats en la Junta de Govern que tot seguit es relacionen una delegació específica d’atribucions respecte dels assumptes següents:

REGIDOR/A

  • Mariazel Viladoms Bellart Esports, Joventut, Habitatge
  • Oriol Satorra Mateus Economia i Hisenda, Recursos Humans

Es va reservar per l’Alcaldia les competències en matèria de Mitjans de Comunicació, Parcs i Jardins, Entitats Cíviques, Fires (compartida), Patrimoni Cultural i Governació.

De forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, es van delegar les competències que a l'Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal. Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s’establirà a través de l’Alcaldia.

L’exercici d’aquestes delegacions s’haurà de realitzar d’acord amb les prescripcions següents:

- La delegació general a favor dels esmentats Regidors i Regidores a la que abans s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes de resolució siguin necessàries per l'execució de l'esmentada delegació.

- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del ROF, tindran efecte des del dia d’avui amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia i de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació,  en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient.