Regidories

DECRET D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REGIDORS/ES DELEGATS/DES I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

Antecedents

Un cop celebrades les eleccions locals el dia 28 de maig de 2023 convocades per Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril, pel qual es convoquen eleccions locals per al 28 de maig de 2023, cal adoptar les mesures organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració municipal.

Per tal de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari establir un règim de delegacions de competències de caràcter general, en favor dels membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter especial, en favor de diferents Regidors i Regidores.

Per Decret d’Alcaldia núm. 288/2023 de 27 de juny de 2023, s’ha constituït la Junta de Govern Local, se n’ha designat els seus membres i s’ha efectuat una delegació de competències de l’alcaldia.

 

Fonaments legals

Els articles 56.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en concordança amb l’article 43.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), estableixen que l'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, i delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor/a malgrat no pertanyin a la Junta de Govern Local.

L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.

Per tot l’exposat, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada RESOLC:

Primer.- Efectuar a favor dels Regidors i Regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, una delegació general d'atribucions de gestió i proposta de resolució dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional de cada Àrea i amb els camps d’actuació que, a títol merament enunciatiu, es recullen respecte de cada Àrea.

REGIDOR/A 

ÀREA DE RELACIONS INSTITUCIONALS, ECONOMIA I ESPAI PÚBLIC.

Regidories de:

Josep R. Farran Belart

ALCALDIA 

Personal treballador municipal

Seguretat i Protecció Civil

Agricultura, sobirania alimentària i economia social

Medi ambient i Parcs i jardins

Aigua, Energia i Brossa

Relacions institucionals (Regidoria compartida amb Salvador Noguera - ERC)

  • Coordinació Capitalitat i Comarca.
  • Relacions amb altres administracions
  • Mitjans de comunicació

Economia, Hisenda i Fiscalitat (Regidoria compartida amb Salvador Noguera - ERC)

  • Fiscalitat i pressupostos

 

Salvador Noguera i Vilalta

RELACIONS INSTITUCIONALS (Regidoria compartida amb Josep R. Farran - Borges xr Rep)

Coordinació

Capitalitat i Comarca

Relacions amb altres administracions

Mitjans de comunicació

 

ECONOMIA, HISENDA I FISCALITAT (Regidoria compartida amb Josep R. Farran - Borges xr Rep)

Fiscalitat i pressupostos

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

Promoció econòmica, Comerç, Fires i mercats, Emprenedoria, Turisme i ocupació

Indústria i transició tecnològica

 

Montserrat Casals Serrano

ESPAI PÚBLIC

Urbanisme i Habitatge

Mobilitat urbana i interurbana i accessibilitat

 

 

REGIDOR/A 

ÀREA

D’ÀMBIT DRETS.

Regidories de:

Ivette Macià Parés

SALUT

Salut comunitària

Atenció Primària

Cures i acció social

Benestar animal

Enric Cañero Sendra

CULTURA

Cultura popular i Festes

Arts plàstiques i audiovisuals

Patrimoni cultural

Memòria històrica i oral

 

Segon .- Efectuar a favor dels Regidors i Regidores, no integrats en la Junta de Govern que tot seguit es relacionen una delegació específica d’atribucions respecte dels assumptes següents:

REGIDOR/A 

ÀREA

D’ÀMBIT DRETS.

Regidories de:

Vanessa Martí Caelles

COHESIÓ SOCIAL

Educació i Lleure

Dret habitacional

Cures i Acció social

Interculturalitat

Cooperació i solidaritat

Xavier Bueno Torres

ESPORTS

Esport federat i amateur

Promoció de l’exercici físic i vida saludable

 

 

Tercer.- Reservar per l’Alcaldia les competències en matèria Personal treballador municipal, Seguretat i Protecció Civil, Agricultura, sobirania alimentària i Economia social, Medi ambient i Parcs i jardins, Aigua, Energia i Brossa. Compartir amb els corresponents Regidors o Regidores les competències de relacions institucionals de Coordinació, Capitalitat i Comarca, Relacions amb altres administracions, Mitjans de comunicació i les competències d’economia, hisenda i fiscalitat i pressupostos.

Quart.- Delegar de forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal. Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s’establirà a través de l’Alcaldia.

Quart.- L’exercici d’aquestes delegacions s’haurà de realitzar d’acord amb les prescripcions següents:

- La delegació general a favor dels esmentats Regidors i Regidores a la que abans s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes de resolució siguin necessàries per l'execució de l'esmentada delegació.

- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del ROF, tindran efecte des del dia d’avui amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia i de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació,  en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient.

Cinquè - Donar publicitat a aquestes delegacions a través de l’e_tauler municipal i del Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dins el termini de les 24 hores següents no manifesten res en contra, o fan ús de la delegació.

Setè.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització que es convoqui en compliment del que preveu l’article 38 del ROF i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província.