El ple

D’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, el ple integrat per tots els regidors és presidit per l’alcalde.


Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, i a l’assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les atribucions següents:  


a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.


b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom del municipi o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.


c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels instruments esmentats.


d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.


e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.


f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.


i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.


j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.


k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.


l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.


m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.


ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos. 

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.


q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.


3. Igualment, correspon al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que han de ser públiques i s’han de dur a terme mitjançant una crida nominal en tots els casos, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.


4. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local, llevat de les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, i, l i p, i a l’apartat 3 d’aquest article.

En exercici de les facultats de delegació que permet l’apartat 4t d’aquest article, per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 25 de juliol de 2019 es van delegar a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions del Ple.

El següent edicte va ser publicat en el BOP de Lleida núm. 151 de 6 d’agost de 2019.

EDICTE

Per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 6 de juliol de 2023, s’ha aprovat la següent delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local per la legislatura 2023-2027:

Gestió econòmica: El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

Contractació: Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Aprovació projectes: L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

Patrimoni: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

- béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

-  béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

Llicències: Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple, a excepció de les autoritzacions de l’ús privatiu de béns i material.

Urbanisme: Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris. L’aprovació i instrucció dels expedients de disciplina urbanística.

Règim sancionador: Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

Resolució de recursos: Aquestes delegacions inclouen la facultat de conèixer i resoldre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dictades en exercici de la delegació.