Edicte d'ampliació del termini d'informació pública de l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació urbanística del polígon "PAU 09 Via Aurèlia"