Borsa de treball personal peó

Edicte relatiu a la formació d’una borsa de treball de personal peó de la brigada.

Havent-se aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de les Borges Blanques, de data 11 de maig de 2022, les Bases que han de regir la Convocatòria i el Procés de selecció per constituir una borsa de personal peó de la brigada, pel sistema de concurs de mèrits, s’obre el termini de presentació de sol·licituds que serà de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al BOP i acabarà el 20è dia natural posterior a la publicació de la Convocatòria al DOGC. S’adjunten les Bases reguladores que regiran la Convocatòria.