BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D’UN/A DIRECTOR/A DE LA LLAR D’INFANTS DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES, PERSONAL LABORAL FIX

Procés selectiu 

Aquestes bases tenen per objecte regular la selecció, mitjançant el sistema de concursoposició, d’una plaça de director/a de la Llar d’Infants (grup A2), en règim de personal laboral fix. Aquesta plaça es troba inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2024, aprovada en Junta de Govern Local de 29 de maig de 2024 i publicada al BOP de Lleida núm. 109 de 5 de juny de 2024.

https://ebop.diputaciolleida.cat/aplicacions/bop/bopV1/fitxers/pdf/2024/128/202412805492.pdf

Finalització de presentació de sol·licituds

El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC o al BOE, i serà de 20 dies hàbils

Tipus de personal

Laboral
 
Grup de titulació o assimilat
A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures)
 
Titulació requerida
Grau o Diplomatura en Mestre d'Educació Infantil o titulació que es consideri equivalent
 
Altres requisits
Nivell C1 de català
 
Matèries
Educació infantil i llar d'infants
 
Accés al tràmit
https://lesborgesblanques.eadministracio.cat/info.0
LLar Infants