Instruccions de la Tramitació del Matrimoni Civil

Els que vulguin celebrar el matrimoni civil han d’acudir al/a la jutge/essa encarregat/da del Registres Civil del domicili de qualsevol dels contraents, a efectes de tramitar l’expedient corresponent, i han d’aportar la documentació següent:

a)      Impresos (es faciliten al Registre Civil)

b)      Certificació LITERAL DE NAIXEMENT, actualitza, expedita pel Registre Civil del lloc de naixement.

c)       Certificació de RESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT de la localitat en què resideixin els contraents, on es faci constar que han residit durant els dos últims anys.

d)      En els casos de vidus, aquests han d’aportar, a més, la certificació de l’anterior matrimoni i la certificació de defunció del cònjuge.

e)      En els casos de divorciats, aquests han d’aportar, a més dels documents esmentats, una certificació de matrimoni LITERAL, amb la inscripció marginal de la sentència de divorci.

f)       Fe de vida i estat civil dels contraents.

HAN DE COMPARÈIXER,  a més, amb dos testimonis perquè manifestin, sota pena de falsedat, el seu convenciment que el matrimoni projectat no incorre en cap mena de prohibició.

ELS ESTRANGERS hauran de presentar la documentació esmentada anteriorment, legalitzada degudament, i, en cas que no estigui en llengua castellana, ha de ser traduïda per un intèrpret jurat. 

També han d’aportar un certificat del seu consolat a Barcelona que acrediti si hi consten inscrits i en quin estat civil hi figuren. Així mateix, cal que aportin una fotocòpia del passaport o del document d’identitat.

ELS MENORS DE 14 A 16 ANYS, hauran d’obtenir prèviament la dispensa de l’impediment de prohibició d’edat, tramitada en el Registre Civil de Lleida.

ELS MENORS DE 16 A 17 ANYS, podran ser emancipats per concessió dels seus pares o dels que en posseeixi la pàtria potestat i, un cop feta l’emancipació, sol·licitaran una certificació literal del seu naixement, amb la inscripció marginal d’aquesta emancipació.

També han de presentar una fotocòpia del DNI. 

FEU CLIC AQUÍ PER BAIXAR-VOS EL DOCUMENT EN FORMAT PDF