Publicitat de contractes menors

Els contractes menors es caracteritzen perquè poden adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

D’acord amb el que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.

En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei.

En el contracte menor d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hi hagi d’haver el projecte corresponent quan ho requereixin normes específiques. També s’ha de sol·licitar l’informe de les oficines o unitats de supervisió a què es refereix l’article 235 quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

En l’expedient s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a l’apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de comprovar el compliment d’aquesta regla. En queden exclosos els supòsits enquadrats a l’article 168.a).2n

La publicació de la informació relativa als contractes menors s’ha d’efectuar almenys trimestralment.

La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus de contractes ha de ser, almenys, el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari, i els contractes s’han d’ordenar per la identitat de l’adjudicatari.

Queden exceptuats de la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, els contractes amb un valor estimat inferior a cinc mil euros, sempre que el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui el d’avançament de caixa fixa o un altre sistema similar per fer pagaments menors.

Consulta els contractes menors, de l'Ajuntament de les Borges Blanques per anys: