ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2024
ORDENANCES FISCALS 2024
OF 1 - 
OF 2 - 
OF 3 - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
OF 4 - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
OF 5 - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
OF 6 - REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT 
OF 7 - 
OF 8 - REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
OF 9 - REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
OF 10 - 
OF 11 - 
OF 12 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA
OF 13 - 
OF 14 - REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS
OF 15 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
OF 16 - REGULADORA DE LA TAXA PER AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES AMBIENTALS, LLICÈNCIES MUNICIPALS D'ACTIVITATS, D'ACTIVITATS INNÒQUES I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS
OF 17 - REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
OF 18 - 
OF 19 - REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
OF 20 - REGULADORA DE LA TAXA PEL TRÀNSIT DE VEHICLES PESATS PER LES VIES PÚBLIQUES O TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
OF 22 - REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DE LES SALES D'EQUIPAMENTS MUNICIAPALS
OF 23 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
OF 24 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS
OF 25 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC FIRA DE L'OLI
OF 27 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL CENTRE D'EMPRESES
OF 28 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS A L'ESPAI MACIÀ
OF 29 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER EMISIÓ DE PUBLICITAT I ÚS DELS MITJANS AUDIOVISUALS DE RÀDIO I TELEVISIÓ MUNICIPALS
OF 30 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS A LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA
OF 31 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN ESTACIONS PÚBLIQUES