Borsa de treball educador social

Edicte relatiu a la formació d’una borsa de treball de personal d’educador social

Havent-se aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de les Borges Blanques, de data 22 de juny de 2022, les Bases que han de regir la Convocatòria i el Procés de selecció per constituir una borsa de personal d’educador/a social, pel sistema de concurs de mèrits, s’obre el termini de presentació de sol·licituds que serà de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al BOP i acabarà el 20è dia natural posterior a la publicació de la Convocatòria al DOGC. S’adjunten les Bases reguladores que regiran la Convocatòria.