El ple

D’acord amb el que disposa l’article 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, el ple integrat per tots els regidors és presidit per l’alcalde.


Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, i a l’assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les atribucions següents:  


a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.


b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom del municipi o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.


c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels instruments esmentats.


d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.


e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.


f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.


i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.


j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.


k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.


l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.


m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.


ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos. 

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.


q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.


3. Igualment, correspon al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que han de ser públiques i s’han de dur a terme mitjançant una crida nominal en tots els casos, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.


4. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local, llevat de les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, i, l i p, i a l’apartat 3 d’aquest article.

En exercici de les facultats de delegació que permet l’apartat 4t d’aquest article, per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 25 de juliol de 2019 es van delegar a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions del Ple.

El següent edicte va ser publicat en el BOP de Lleida núm. 151 de 6 d’agost de 2019.

EDICTE

Per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 25 de juliol de 2019, s’ha aprovat la següent delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local per la legislatura 2019-2023:

CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

Aprovació dels Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.

PERSONAL

1. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets.

2. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA

1. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’atorgament o concessió de Premis en totes les seves categories.

RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I DE FOMENT

Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, considera de caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o a 6.010.121,04 euros.

EN MATÈRIA PROCESSAL

1. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.

2. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.

3. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de les Borges Blanques.

4. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.

5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Junta de govern local en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.

L’exercici de les competències delegades s'haurà d'exercitar en els termes següents:

- Les competències delegades en cap cas seran susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan,

- En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d'aquesta delegació, haurà de constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, del text següent:

"Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de juliol de 2019, adopta els següents ACORDS:”

- Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la Junta de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.

- Serà preceptiu el dictamen previ de la comissió informativa corresponent per raó de la matèria, llevat que es tracti d’assumptes que hagin sigut declarats urgents, en el qual cas se n'haurà de donar compte posteriorment