Cost efectiu dels serveis que es presten

"L’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'administració local, estableix que totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten. També disposa que es comunicaran els costos efectius de cada servei al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.

L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals.

La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local especifica les unitats físiques de referència de cada servei."