Constitució de la junta de govern local, designació de membres delegació de competències de l’alcald

El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 d'agost de 2021, va adoptar entre altres el següent acord: 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 259/2021 DE 19 D'AGOST DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DESIGNACIÓ DE MEMBRES I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA.

Es dona compte al Ple del següent decret d’alcaldia 

Decret d’Alcaldia núm. 259/2021

DECRET D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DESIGNACIÓ DE MEMBRES I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA.

Antecedents

Seguint el procediment previst en l’article 198 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, en sessió extraordinària del Ple municipal de 18 d’agost de 2021 he estat escollida Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de les Borges Blanques. Cal adoptar les mesures organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració municipal.

Fonaments legals

Tal i com determina l’article 20.1. b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) "La Junta de Govern Local existeix en aquells municipis amb població de dret superior als 5.000 habitants". En idèntics termes s’expressen els articles 48.1. b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i 35.2. d) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. En conseqüència, correspon designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local.

Segons l’article 23 de la LBRL, l’article 52 del ROF i l’article 54.1 del TRLMRLC, la Junta de Govern Local, atesa la seva naturalesa d’òrgan col·legiat, és integrada per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, els quals són nomenats i separats, lliurement, per l'Alcalde.

A la Junta de Govern Local li corresponen les facultats d’assistència permanent a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i de totes aquelles competències que el propi Alcalde i el Ple, en el seu cas, li confereixin, amb les limitacions que els articles

21.3 i 22.4 de la LBRL i articles 52.4 i 53.3 del TRLMRLC

Per tot l’exposat, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada

RESOLC:

Primer.- Modificar en el sí de l'Ajuntament de les Borges Blanques, la Junta de Govern Local com a òrgan necessari i col·legiat de preceptiva existència, que s’integrarà per l'Alcaldessa i els quatre Regidors/es, equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació.

Segon.- Designar membres de la Junta de Govern Local els Regidors/es següents:

-Presidenta: Núria Palau Minguella

-Vocals:

Senyor Jordi Ribalta Roig, Senyora Maria Fusté Marsal, Senyor Daniel Not Vilafranca, Senyora Ariadna Salla Gallart

A requeriment de la presidenta hi podran assistir amb veu i sense vot els/les regidors/es amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent i resta de personal al servei de la Corporació.

Tercer.- Les sessions de la Junta de Govern Local tindran lloc amb la periodicitat que es va aprovar mitjançant acord de Ple de 4 de juliol de 2019.

Quart.- La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves competències. A més, per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local exercirà les competències següents:

-Gestió econòmica: El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

-Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla

aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

-Contractació: Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

-Aprovació projectes: L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui

competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

-Patrimoni: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels

recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

-béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

-béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

-Llicències: Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple.

-Urbanisme: Les   aprovacions   dels   instruments   de   desenvolupament   del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

-Règim sancionador: Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

-Resolució de recursos: Aquestes delegacions inclouen la facultat de conèixer i resoldre els recursos de reposició interposats contra les resolucions dictades en exercici de la delegació.

Cinquè.- L’exercici de les delegacions anteriors, s’efectuarà en els termes següents:

-El text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:

“Aquest acord s’adopta en exercici de les delegacions efectuades a aquesta Junta de Govern Local, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. (el que correspongui) de data (la que correspongui)”

-Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els assumptes o matèries objecte de delegació, gaudiran d’idèntic valor que aquelles Resolucions que dicti l'Alcaldia en l’exercici de les atribucions no delegades, i per tant posaran fi a la via administrativa en els termes de l’article 52 de la LBRL i amb els efectes previstos a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

-Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del ROF, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia.

Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, als Portaveus dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.

Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa l’article 44.2 ROF i donar-ne compte al Ple en la sessió extraordinària d’organització que es convoqui als efectes del que preveu l'article 38 del ROF.