Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Sorteig Instagram lot de productes esportius
Ajuntament

Sorteig Instagram lot de productes esportius

BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG D’UN LOT DE PRODUCTES ESPORTIUS.

L’Ajuntament de les Borges Blanques amb domicili al carrer Carme número 21 de les Borges Blanques i número identificatiu P2507000D organitza amb fins promocionals el sorteig d’un lot de productes esportius (en endavant sorteig) d’àmbit Estatal, que es desenvoluparà a través d’Instagram, exclusiu per a residents a l’Estat i majors de 16 anys d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per participar.


2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ.

La promoció s’iniciarà el dia 7 d’abril i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2021.


3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROMOCIÓ.

Els requisits de participació seran els següents:

  • Podran participar aquelles persones residents a l’Estat i siguin majors de 16 anys.

  • Els participants han de ser persones físiques.

  • Les persones participants podran participar una vegada en aquest sorteig i ho podran fer a través d’Instagram.

La mecànica de la Promoció serà la següent:


1r Publica a les teves històries una foto teva fent qualsevol mena d’esport (si no tens perfil públic, envia’ns la fotografia per privat).

2n Etiqueta a l’Ajuntament @ajborgesblanques amb el hastag #BorgesConstrueixSalut.

4.- CONDICIONS DEL SORTEIG I LLIURAMENT DEL PREMI

El Sorteig es realitzarà entre totes les persones que compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior.

Per fer aquest sorteig, l'Ajuntament agafarà tots els noms de les persones que han publicat una fotografia, generarà un llistat, els numerarà i posteriorment utilitzarà un programa per generar un número a l'atzar. El nom que coincideixi amb el número serà la persona guanyadora del premi.

Aquest sorteig es realitzarà durant la setmana posterior a la finalització de la promoció i les persones guanyadores seran notificades per les XXSS.

La persona guanyadora s’haurà de posar en contacte amb l’Ajuntament de les Borges Blanques per rebre les instruccions per poder dur a terme l’entrega del premi.

Es farà un sorteig entre totes les persones que hagin participat a través d’Instagram.

A l'hora de fer el sorteig, es designarà a més d'un guanyador/a, a un/a (1) suplent mitjançant el mateix sistema; i en el cas que no fos possible contactar amb el guanyador/a o aquesta persona refusés el premi es procedirà a fer la seva substitució.

S'entendrà que s'han realitzat les gestions oportunes per la localització del guanyador/a si transcorregut un (1) mes d'ençà que l’Ajuntament de les Borges Blanques hagi contactat a través de les Xarxes Socials, amb el guanyador/a i aquesta persona no s'hagués adreçat a l’Ajuntament de les Borges Blanques per qualsevol dels mitjans que a tal efecte se li hagueren facilitat o no hagués contestat, donant lloc a la seva substitució per la persona suplent.

El mateix procediment es repetirà amb la persona suplent per lliurar el premi fins a contactar amb aquesta. En el supòsit que la persona suplent tampoc fos localitzada, o no volgués o pogués acceptar el premi, el sorteig quedarà com a desert, sense obligatorietat de lliurar cap premi.

El premi del sorteig d’Instagram un lot de productes esportius valorat en 120€.

5.- LIMITACIONS.

Si es trobés alguna evidència que demostrés que les persones participants no compleixen els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament excloses del sorteig, perdent tot el dret sobre els premis atorgats en aquest sorteig.

No podran participar en el sorteig les següents persones: Les persones treballadores per compte aliè en qualsevol de les societats o entitats amb personalitat jurídica vinculades a la l’Ajuntament de les Borges Blanques. Les persones físiques que participen directa o indirectament en l’organització d’aquest sorteig a l’Ajuntament de les Borges Blanques. Qualsevol altra persona física que hagi participat directa o indirectament en l’organització d’aquest Sorteig o hagi estat involucrat/da directa o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi entregat serà personal e intransferible i no serà susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició de les persones participants, no podent ser bescanviat per qualsevol altre producte ni per diners.

L’Ajuntament de les Borges Blanques es reserva el dret, si fos necessari per una causa justa i amb prèvia comunicació legal, d’efectuar qualsevol modificació, suspendre o ampliar aquest sorteig.

Anirà a càrrec de la persona guanyadora qualsevol càrrega fiscal que l’acceptació del premi li pogués suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per l’Ajuntament de les Borges Blanques en aquestes Bases Legals.

S’estableix un termini de quinze (15) dies naturals des de la data de la recepció del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. L’Ajuntament de les Borges Blanques es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret a substituir el premi per un altre de característiques similars.6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS.

No es permetran comentaris ni opinions de les quals el seu contingut es consideri inadequat, siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneri els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’Ajuntament de les Borges Blanques no es responsabilitzarà dels danys ocasionats pels comentaris que puguin dur a terme les persones participants en el sorteig, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.


7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol informatiu, però no limitatiu, l’Ajuntament de les Borges Blanques no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que poguessin afectar el desenvolupament del present sorteig, així com tampoc es farà responsable de l’ús que faci la persona participant respecte al premi que obtingui en aquest sorteig, i no assumeix cap responsabilitat pels danys o perjudicis de qualsevol tipus que poguessin patir les persones participants, guanyadores o tercers.

L’Ajuntament de les Borges Blanques no assumirà la responsabilitat en cas de força major o per un cas fortuït que poguessin impedir el sorteig o de gaudir total o parcialment del premi. En cas de que aquest sorteig no es pogués realitzar, ja sigui per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Ajuntament de les Borges Blanques i que afecti al normal desenvolupament del Concurs, l’Ajuntament es reserva el dret de cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa.

8.- INSTAGRAM.

La Promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram per la qual cosa les persones participants alliberen a Instagram de tota responsabilitat dels danys eventuals que es derivin de la mateixa.


9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’entitat responsable del tractament de les vostres dades és l’Ajuntament de les Borges Blanques, amb domicili al carrer Carme número 21 de les Borges Blanques i número identificatiu P2507000D.

De conformitat amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (LOPD) i a la lliure circulació d'aquestes dades, les persones participants, amb l’acceptació de d’aquestes Bases Legals dona el seu consentiment que les seves dades personals facilitades en aquest sorteig siguin incorporades en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la tramitació de la participació en sorteig i per a comunicar-li el premi en cas de que resultés guanyador o guanyadora.

L’informem de que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:

Comunicació del premi a la persona guanyadora.

Publicació als medis de comunicació, web i xarxes socials de la persona o persones afortunades que hagin obtingut el premi.

Les persones participants garanteixen que les dades facilitades són verídiques i es fan responsables de comunicar a l’Ajuntament de les Borges Blanques, qualsevol modificació de les mateixes.

L’Ajuntament de les Borges Blanques es reserva el dret d’excloure del present sorteig a qualsevol persona participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant eines de seguretat, no podent responsabilitzar a l’Ajuntament de les Borges Blanques de sostraccions, modificacions o pèrdua de dades il·lícites.


Els participants tenen dret a saber de quina informació disposem, modificar-la, i si escau, cancel·lar-la, pot fer-ho enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d'una fotocòpia del seu D.N.I. a la següent adreça:  Ajuntament de les Borges Blanques - Delegat de Protecció de Dades,  C/ Carme, 21, 25400 les Borges Blanques, o alcorreu:protecciodades(ELIMINAR)@lesborgesblanques.cat.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, les persones participants tindran dret a presentar una reclamació davant una autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas de que consideri que el tractament de les seves dades personals no és l’adequada a la normativa, així com en el cas de no poder exercir els seus drets.

L’Autoritat de Control davant la que s’hagi presentat la reclamació informarà a la persona que faci la reclamació sobre el curs i el resultat de la seva reclamació.

10.- CANVIS O MODIFICACIONS.

L’Ajuntament de les Borges Blanques es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, sempre i quan no perjudiqui els drets de les persones participants.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pogués plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases en els Jutjats i Tribunals de Lleida.

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70