Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Tinents d'alcalde
Ajuntament

Tinents d'alcalde

Primera Tinent d’Alcalde:       Senyora Núria Palau Minguella

Segon Tinent d’Alcalde:         Senyor Jordi Ribalta Roig

Tercera Tinent d’Alcalde:       Senyora Maria Fusté Marsal

Els/les Tinents d’Alcalde, exerciran les seves funcions en els termes següents:

  • en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial, l'ordenació de pagaments i l'autorització de xecs bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde de  conformitat amb l'ordre del seu nomenament.
  • quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d'Alcalde o Tinentes d’Alcalde que hagin d'assumir les seves competències.
  • de no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel/la Primer/a Tinent/A d'Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinents i Tinentes d'Alcalde establerts per ordre del seu lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells.

Comunicar aquest Decret als regidors/es afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.

Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70