Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Retribucions dels càrrecs electes
Ajuntament

Règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la nova corporació

Els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrada el 19 de juny de 2015, va acordar el següent:

Que el Sr. alcalde, Enric Mir i Pifarré, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i, serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

A favor del càrrec d’alcalde,  per les tasques  que desenvolupi en règim de dedicació exclusiva, la retribució mensual de 2.160 € bruts que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

La percepció d’aquesta retribució, en regim de dedicació exclusiva serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les Administracions Públiques.

Amb efectes del dia de celebració d’aquest ple, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent:

a)Per assistència a les sessions de Ple: 50 euros

b)Per assistència a les sessions de la Junta de Govern  170 euros, fixant com a màxim 4 juntes al mes, en cas que un mes tingués 5 dimarts aquesta darrera no s’indemnitzaria, igualment tampoc no s’indemnitzaran les juntes de govern extraordinàries.

c)Per assistència a les sessions de la Comissió de Coordinació de la gestió municipal: 170  euros, amb un màxim de 4 sessions mensuals.

d)Per assistència a les comissions informatives: 25 €

Amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica per l’import següent:

a) 45  euros mensuals per cada regidor electe.

b) 30 euros mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

A favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.

Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70