Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Periodicitat reunions òrgans de govern
Ajuntament

Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament, de la junta de govern i de les comissions informatives permanents

Els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrada el 19 de juny de 2015, va acordar el següent:

Sessions ordinàries del Ple

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, dels mesos imparells, a  la Sala de Sessions de l'Ajuntament.

Sessions ordinàries de la Junta de Govern Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc els dimarts de cada setmana , que no siguin festius.

Sessions ordinàries de les Comissions Informatives Permanents

Establir que les Comissions Informatives permanents, a excepció de l'Especial de Comptes, es convocaran amb caràcter ordinari durant la setmana anterior a la convocatòria de la sessió plenària, si hi ha temes de les respectives àrees a sotmetre a aprovació del Ple. Igualment en el cas de competències delegades del ple a la Junta de Govern local, la comissió informativa ordinària tindrà lloc la setmana anterior a la que es vulgui sotmetre l’acord a la Junta de Govern.

Facultar al senyor Alcalde a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local, en el primer cas,  dins del mateix mes de la seva celebració, i en el segon, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu.

Convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats: De conformitat amb els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, es requerirà als Regidors i Regidores per tal que consentin expressament la utilització del correu electrònic com mitjà preferent per a la recepció de les notificacions.

A aquests efectes s’emprarà l’opció sol·licitud de confirmació de lectura dels missatges del sistema de correu electrònic, la qual serà de resposta obligatòria. Aquest sistema permetrà tenir constància fefaent de la data i hora de la tramesa i de la recepció de la convocatòria, moment a partir del qual la notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals. Això sens perjudici de la implementació d’algun altre sistema degudament acreditat per a la certificació de l’avís de rebuda, en cas que així es digui a terme.

En tot cas, les convocatòries hauran de ser trameses amb l’antelació mínima que preveu l’article 46. 2. b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.

Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i a les diferents àrees Municipals, pel seu coneixement i efectes.

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70