Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Periodicitat reunions òrgans de govern
Ajuntament

Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament, de la junta de govern i de les comissions informatives permanents

Els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, celebrada el 19 de juny de 2015, va acordar el següent:

Sessions ordinàries del Ple

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, dels mesos imparells, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament.

Sessions ordinàries de la Junta de Govern Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc els dilluns de cada setmana, que no siguin festius.

Sessions ordinàries de les Comissions Informatives Permanents

Establir que les Comissions Informatives permanents, a excepció de l'Especial de Comptes, es convocaran amb caràcter ordinari durant la setmana anterior a la convocatòria de la sessió plenària, si hi ha temes de les respectives àrees a sotmetre a aprovació del Ple. Igualment en el cas de competències delegades del ple a la Junta de Govern local, la comissió informativa ordinària tindrà lloc la setmana anterior a la que es vulgui sotmetre l’acord a la Junta de Govern.

Facultar al senyor Alcalde a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local, en el primer cas,  dins del mateix mes de la seva celebració, i en el segon, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu.

Convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats: De conformitat amb els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, es requerirà als Regidors i Regidores per tal que consentin expressament la utilització del correu electrònic com mitjà preferent per a la recepció de les notificacions.

A aquests efectes s’emprarà l’opció sol·licitud de confirmació de lectura dels missatges del sistema de correu electrònic, la qual serà de resposta obligatòria. Aquest sistema permetrà tenir constància fefaent de la data i hora de la tramesa i de la recepció de la convocatòria, moment a partir del qual la notificació s'entendrà practicada a tots els efectes legals. Això sens perjudici de la implementació d’algun altre sistema degudament acreditat per a la certificació de l’avís de rebuda, en cas que així es digui a terme.

En tot cas, les convocatòries hauran de ser trameses amb l’antelació mínima que preveu l’article 46. 2. b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.

Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i a les diferents àrees Municipals, pel seu coneixement i efectes.

COMPETÈNCIES DEL PLE.-

El Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, té atribuïdes les següents competències, a l’empara de l’article 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) (Derogada)

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

o) (Derogada)

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. Correspon, igualment, al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g ), h), i), l) ip), i en l'apartat 3 d'aquest article.

Per acord del Ple de l’Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió extraordinària de 30 de juliol de 2015, el Ple va delegar a la Junta de Govern Local, les següents atribucions:

CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

Aprovació dels Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.


PERSONAL

1. Autoritzar al personal l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets.

2. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA

1. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.

2. Concedir els beneficis fiscal i bonificacions que regulin les ordenances fiscals on la competència correspongui al ple, sempre que l’import del benefici o la bonificació sigui igual o inferior als 3.000 euros.

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’atorgament o concessió de Premis en totes les seves categories.

RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I DE FOMENT

Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, considera de caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o a 6.010.121,04 euros.

EN MATÈRIA PROCESSAL

1. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.

2. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.

3. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de les Borges Blanques.

4. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.

5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Junta de govern local en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.

L’exercici de les competències delegades s'ha d'exercitar en els termes següents:

- Les competències delegades en cap cas seran susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

- En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d'aquesta delegació, haurà de constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, del text següent:

"Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de juliol de 2015, adopta els següents ACORDS:”

- Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la Junta de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.

- Serà preceptiu el dictamen previ de la comissió informativa corresponent per raó de la matèria, llevat que es tracti d’assumptes que hagin sigut declarats urgents, en el qual cas se n'haurà de donar compte posteriorment.

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70