Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Ordenances Fiscals Exercici 2016
Ajuntament

ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2015

Núm. 01    Impost sobre BENS IMMOBLES                                                                                       

Núm. 02    Impost sobre ACTIVITATS ECONÒMIQUES                                                          

Núm. 03    Impost sobre VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA                                                           

Núm. 04    Impost sobre l’Increment de valor dels TERRENYS DE NATURALESA URBANA   

Núm. 05    Impost sobre CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES                             

Núm. 06    Taxa  per  aprofitaments  especials  a favor  d’EMPRESES EXPLOTADORES de subministraments que afectin la generalitat del veïnat                                                         

Núm. 07    Taxa per l’OCUPACIÓ DE VIES I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC                                

Núm. 08    Taxa  per   les   ENTRADES  DE  VEHICLES  A  TRAVÉS  DE  LES  VORERES i  les   reserves  de   Via  Pública   per  a  aparcament , càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena                                                                            

Núm. 09    Taxa  per  la   prestació  de   serveis  en  CEMENTIRIS  LOCALS,  conducció de cadàvers i altres serveis Fúnebres de caràcter local                                                           

Núm. 10    Taxa pel subministrament d’AIGUA                                                                                 

Núm. 11    Taxa per la prestació de serveis de la PISCINA MUNICIPAL                                            

Núm. 12    Taxa per la prestació del servei de VEU PÚBLICA                                                 

Núm. 13    Taxa per Expedició de DOCUMENTS ADMINISTRATIUS                                     

Núm. 14    Taxa per Expedició de PLAQUES i altres distintius                                                          

Núm. 15    Taxa per la llicència d’AUTOTAXIS i altres vehicles de lloguer                              

Núm. 16    Taxa per autoritzacions i llicències ambientals, LLICÈNCIES MUNICIPALS D'ACTIVITATS, d'activitats innòcues i altres serveis complementaris                                 

Núm. 17    Taxa de CLAVEGUERAM                                                                                               

Núm. 18    Taxa per RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES                                                            

Núm. 19    Taxa  per RETIRADA DE VEHICLES abandonats o estacionats  defectuosament o abusivament a la via pública                                                                              

Núm. 20    Taxa  pel  Trànsit  de  VEHICLES PESATS  per  les  vies públiques o terrenys de domini  públic local                                                                                                          

Núm. 21   Taxa  per  l’ESTACIONAMENT DE VEHICLES de  tracció  mecànica  en  les vies públiques municipals                                                                                           

Núm. 22    Taxa per utilització privativa i aprofitament especial de les SALES  d’equipaments municipals 

Núm. 23    Preu públic  per la prestació del servei de SUPORT DOMICILIARI                       

Núm. 24    Preu públic LLAR

D’INFANTS                                                                             

Núm. 25    Taxa per ensenyaments impartits a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  

Núm. 26    Taxa per la prestació de diversos serveis a la BIBLIOTECA PÚBLICA                  

Núm. 27    Preu públic del CENTRE D'EMPRESES                                                              

Núm. 28    Preu públic per la prestació d'activitats culturals a l'ESPAI MACIÀ             

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70