Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Regidories
Ajuntament

Regidories


NOMENAMENT DE REGIDORS/ES DELEGATS/DES I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

REGIDOR/A  

  • Núria Palau Minguella Governació, Recursos humans i funció Pública, Relacions institucionals 
  • Jordi Ribalta Roig Promoció econòmica i noves tecnologies, Turisme, comerç, fires i mercats 
  • Maria Fusté Marsal Participació, transparència i bon govern, Patrimoni i equipaments culturals, Ensenyament i joventut 
  • Francesc Mir i Salvany Urbanisme, Esports

Efectuar a favor dels Regidors i Regidores, no integrats en la Junta de Govern que tot seguit es relacionen una delegació específica d’atribucions respecte dels assumptes següents:

REGIDOR/A

  • Daniel Not Vilafranca Espais i vies públiques, Medi ambient i agricultura, Parcs i jardins
  • Ariadna Salla Gallart Promoció cultural i festes
  • Esther Vallès Fernández Acció social i ciutadania, Habitatge social, Benestar, família i salut

Es va reservar per l’Alcaldia les competències en matèria d’Hisenda i Comunicació.

De forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, es van delegar les competències que a l'Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal. Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells. A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant, s’establirà a través de l’Alcaldia.

L’exercici d’aquestes delegacions s’haurà de realitzar d’acord amb les prescripcions següents:

- La delegació general a favor dels esmentats Regidors i Regidores a la que abans s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com la seva gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes de resolució siguin necessàries per l'execució de l'esmentada delegació.

- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del ROF, tindran efecte des del dia d’avui amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia i de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació,  en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient.

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70