Secció actual:
L'Ajuntament
Seccions:
Ets a: Portada > Ajuntament > Competències dels òrgans de govern
Ajuntament

Constitució de la junta de govern local, designació de membres delegació de competències de l’alcaldia en la junta de govern i en els regidors

El ple de l'ajuntament en sessió extraordinària de 19 de juny de 2015 va prendre coneixement del decret d'alcaldia núm. 84/2015 de constitució de la junta de govern local, designació de membres i delegació de competències.
Així, la junta de govern queda integrada per l'Alcalde i els quatre Regidors/es, equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació, essent els membres designats:

Designar membres de la Junta de Govern Local els Regidors/es següents:

- President:  Enric Mir i Pifarré

- Vocals: 

  • Senyora Núria Palau Minguella
  • Senyor Jordi Ribalta Roig               
  • Senyora Maria Fusté Marsal
  • Senyor Francesc Mir i Salvany

A requeriment del president hi podran assistir amb veu i sense vot els/les regidors/es amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent i resta de personal al servei de la Corporació.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves competències. A més, per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local exercirà les competències següents:

Gestió econòmica: El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

Contractació: Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Aprovació projectes: L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

Patrimoni: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

  • béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

Llicències: Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple

Urbanisme: Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

Règim sancionador: Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament

Ajuntament de les Borges Blanques
Facebook Twitter Instagram

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70